สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

31 พ.ค. 65 วันงดสูบบุหรี่โลก ผอ.สคร.7 จ.ขอนแก่น เชิญชวนใช้โอกาสนี้ ลด ละ เลิกบุหรี่ เพื่อสุขภาพของตัวเอง คนรอบข้าง และสิ่งแวดล้อม

            องค์การอนามัยโลก กำหนดให้ วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อกระตุ้นให้ทุกประเทศทั่วโลก จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักถึงโทษ พิษภัย ผลกระทบที่เกิดจากการสูบบุหรี่

            นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ในปี 2565 องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดประเด็นในการรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก คือ Tobacco: Threat to our environment หรือ “บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากวัฏจักรการผลิตยาสูบ ตั้งแต่การทำไร่ยาสูบ การบ่มใบยาสูบ ขบวนการผลิตภัณฑ์ยาสูบ วัสดุหีบห่อยาสูบ การบริโภคยาสูบ และขยะจากยาสูบ โดยเฉพาะก้นบุหรี่ ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกพบว่า ก้นบุหรี่นอกจากจะมีส่วนผสมของพลาสติกที่ย่อยสลายยากแล้ว ยังมีสารเคมีมากกว่า 4,000 ชนิดปนเปื้อนลงสู่ดินและสิ่งแวดล้อมต่างๆ โดย 70 ชนิดเป็นสารก่อมะเร็ง และในแต่ละปีบุหรี่ประมาณ 4.5 ล้านล้านมวนถูกทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อม จัดเป็นขยะที่ถูกทิ้งมากที่สุดและเป็นขยะที่พบบ่อยที่สุดบนชายหาด

            นอกจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว บุหรี่ยังคงเป็นพิษภัยทำลายสุขภาพของประชากรทั่วโลก โดยแต่ละปีทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากการสูบบุหรี่ สูงถึง 6 ล้านคน และคาดประมาณแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 8 ล้านคนในปี พ.ศ. 2573 ส่วนในประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตปีละกว่า 50,000 คน จากโรคร้ายแรงที่เกิดจากการสูบบุหรี่ เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง โรคถุงลมปอดโป่งพอง และวัณโรค เป็นต้น โดยเขตสุขภาพที่ 7 มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคที่สัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ปีละกว่า 3,000 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

            นายแพทย์สมาน กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2565 ขอเชิญชวนผู้สูบบุหรี่ ใช้โอกาสนี้เป็นการเริ่มต้นในการ ลด ละ เลิกบุหรี่ เพื่อสุขภาพของตัวเอง คนรอบข้าง และสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ที่ยังสูบบุหรี่อยู่ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ด้วยการไม่สูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ หรือที่กำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ เพื่อเคารพสิทธิและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของคนรอบข้าง ทั้งนี้หากต้องการเลิกบุหรี่ สามารถโทรปรึกษาศูนย์บริการเลิกบุหรี่ โทร.1600 หรือเข้ารับบริการได้ที่คลินิกให้บริการเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

 

 

********************************

ข้อมูล : กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค
วันที่  30 พฤษภาคม 2565


ข่าวสารอื่นๆ