สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

สคร.7 ขอนแก่นแนะศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล คัดกรองสุขภาพเด็กทุกวันก่อนเข้าเรียน

           สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น เน้นย้ำถึงผู้ปกครองและครูหมั่นตรวจสุขภาพเด็กก่อนเข้าเรียนทุกวัน หากพบอาการไข้ต่ำ ๆ เบื่ออาหาร มีตุ่มพองใสขึ้นบริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า กระพุ้งแก้ม ให้สงสัยป่วยด้วยโรค มือ เท้า ปาก อันเกิดจากเชื้อไวรัส ป้องกันโดยส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีส่วนบุคคล โดยเฉพาะการล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนการเตรียมอาหาร หรือก่อนรับประทานอาหารและหลังขับถ่าย สถานศึกษามีมาตรการในการตรวจคัดกรองและแยกเด็กป่วย

            นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล  ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จากข้อมูลการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค พบว่า ในช่วงฤดูฝนของทุกปี โรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็ก ได้แก่ 1. โรคมือเท้าปาก 2. โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV 3.โรคไข้หวัดใหญ่ 4.โรคอุจจาระร่วง 5.โรคไข้เลือดออกซึ่งโรคดังกล่าวสามารถแพร่เชื้อโรคติดต่อกันได้ง่ายเมื่อเด็กอยู่รวมกันจำนวนมากโดยเฉพาะในโรงเรียน   และคาดว่าในช่วงนี้จะมีโอกาสพบผู้ป่วย โรคมือ เท้า ปาก เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กวัยเรียน เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน และเป็นช่วงเปิดภาคเรียนแบบ onsite  จึงขอแนะนำให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม      มาตรการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล  โดยเฉพาะช่วงที่มีฝนตกต่อเนื่อง สภาพอากาศมีความเย็นชื้น เอื้อให้เชื้อไวรัสชนิดนี้สามารถแพร่กระจายและคงอยู่ในสภาพแวดล้อมได้นาน โรคมือ เท้า ปาก เป็นกลุ่มอาการหนึ่งของโรคติดเชื้อ คอกซากี (Coxsackie)   หรือ เอนเทอโรไวรัส  พบบ่อยในเด็กทารกและเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี  โดยทั่วไปโรคนี้มีอาการไม่รุนแรง ส่วนใหญ่ได้รับเชื้อไวรัสเข้าสู่ปากโดยตรง โดยเชื้อไวรัสจะติดมากับมือหรือของเล่นที่เปื้อนน้ำลาย น้ำมูก น้ำจากแผลตุ่มพอง หรืออุจจาระของผู้ป่วย หรืออาจเกิดจากการ ไอ จามรดกัน ติดต่อกันได้ง่ายโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์แรก ถึงแม้อาการจะทุเลาลงแล้ว แต่ก็อาจแพร่เชื้อได้ เนื่องจากเชื้อจะถูกขับออกมากับอุจจาระได้นาน 6-8 สัปดาห์  ดังนั้นผู้ปกครองควรส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีส่วนบุคคลแก่บุตรหลาน โดยเฉพาะการล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนการเตรียมอาหาร ก่อนรับประทานอาหารและหลังขับถ่าย นอกจากนั้นควรให้เด็กอยู่ในที่ที่มีการระบายอากาศที่ดี ไม่พาเด็กเล็กไปในที่แออัด  ส่วนศูนย์เด็ก โรงเรียนอนุบาล  ควรมีมาตรการในการคัดกรองสุขภาพเด็กก่อนเข้าเรียนทุกวัน ดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานสุขอนามัย ควรทำความสะอาดสถานที่และอุปกรณ์ที่นักเรียนใช้ร่วมกันด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ เช่น ในห้องเรียน ห้องครัว ห้องน้ำ ห้องส้วม   ภาชนะใส่อาหาร เครื่องเล่นหรือของเล่นทุกชิ้น ตลอดจนอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ รวมทั้งการกำจัดอุจจาระอย่างถูกต้องตามหลักอนามัย  และจำเป็นต้องจัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ของเด็กแยกเป็นรายบุคคล ไม่ให้ใช้ปะปนกัน  เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ช้อน ผ้าห่ม เครื่องนอน จัดบริเวณล้างมือให้สะดวก เพื่อให้นักเรียนได้ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ก่อนรับประทานอาหาร และหลังจากเข้าห้องน้ำ หากพบเด็กป่วยควรให้หยุดเรียน หยุดกิจกรรมในสถานที่แออัด หากพบการเจ็บป่วยเป็นกลุ่มก้อนในโรงเรียน ให้รีบแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อทำการควบคุมโรค และผู้ปกครองควรเฝ้าระวังอาการผิดปกติของบุตรหลาน หากมีอาการป่วยควรให้นักเรียนหยุดเรียนและพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422”

“ล้างมือบ่อยครั้ง ช่วยยับยั้งโรคมือเท้าปาก”

 

 

********************************

ข้อมูล :  กองโรคติดต่อทั่วไป/ สำนักสื่อสารฯ กรมควบคุมโรค

เผยแพร่ : กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7จังหวัดขอนแก่น

วันที่  23 มิถุนายน 2565

 


ข่าวสารอื่นๆ