สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Responsive image

การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สคร.7 ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565

1. ผลการดำเนินงาน
  - [PDF] แบบประเมินองค์กรคุณธรรม 2564
  - [รูปภาพ] ใบประกาศรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 2564
  - [รูปภาพ] ภาพรับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบปี 2564
  - [รูปภาพ] ภาพโล่รางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 2564
  - [รูปภาพ] ผลการประเมินองค์กรคุณธรรม ปี 2565
2. ผลงานวิชาการด้านคุณธรรม
  - [PDF] การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
  - [PDF] ทักษะการคิดวิเคราะห์ตามหลักโยนิโสมนสิการเพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารการระบาด COVID-19
  - [PDF] ประเมินประสิทธิภาพระบบควบคุมภายในตามแนวทาง COSO
3. ภาพกิจกรรม
  - จิตอาสาและช่วยเหลือสังคม
  - เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
  - ประกาศเจตนารมณ์
  - สวดมนต์ทุกวันพระ