สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
Responsive image

สรป.คร.ร่วมเครือข่ายชายแดนวางเเผนสร้างความเข้มแข็งสุขภาพชายแดน

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นายแพทย์อนุพงค์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ชายแดน ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 60 คน จากหน่วยงานในพื้นที่ชายแดนและส่วนกลาง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย องค์การนอกภาครัฐ และอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายด้านการป้องกัน และควบคุมโรคในกลุ่มแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ชายแดนให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะการคิดยุทธศาสตร์เชิงระบบ วางแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข

นายเเพทย์อนุพงค์ กล่าวย้ำความสำคัญด้านการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 เป็นบทเรียนที่สำคัญในเรื่องการบริหารจัดการด้านสุขภาพทั้งคนไทย ชาวต่างชาติ และแรงงานข้ามชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยให้มีความปลอดภัยจากโรค การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคในกลุ่มดังกล่าว ต้องอาศัยการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างภาคสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน

การประชุมปฏิบัติการดังกล่าวทางสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรคเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการโครงการพัฒนาขีดความสามารถการทำงานร่วมกับหลายภาคส่วนเพื่อการตรวจจับและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดน ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์ความร่วมมือ ไทย – สหรัฐ ด้านสาธารณสุข โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนายุทธศาสตร์เชิงระบบ ดร.อติชาต พฤฒิกัลป์ จาก Asian Institute of Digital and Innovation ในการอบรมให้ผู้เข้าร่วมประชุมประยุกต์ความรู้ที่ได้จากการอบรมนำไปใช้กับงานป้องกันควบคุมโรคพื้นที่ชายแดนและแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยแบบบูรณาการ

ข่าวโดย กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ


ข่าวสารอื่นๆ