สำนักงานเลขานุการกรม
Responsive image

แยกขยะดีต่อโลก ดีต่อเรา ดีต่อใจ

แยกขยะดีต่อโลก ดีต่อเรา ดีต่อใจ

ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษใน ปี 2565 มีขยะมูลฝอยในประเทศไทยจำนวน 25.70 ล้านตัน โดยเฉลี่ยมีคนทิ้งขยะวันละ 1.2 กิโลกรัม ต่อคน นอกจากนี้ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมด มีมากถึง 27.6% ที่ไม่สามารถนำไปกำจัดได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากการคัดแยกขยะที่ไม่ถูกวิธี

บทความนี้จะมารณรงค์เรื่องการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีโดยเริ่มต้นได้จากตัวคุณเอง เพื่อช่วยในการลดปัญหาการจัดการขยะที่ในระยะยาวจะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ จำนวนมาก และเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมให้มีความน่าอยู่ยิ่งขึ้น


เริ่มคัดแยกขยะ เริ่มได้ที่ตัวเรา

เมื่อเราทิ้งขยะลงไปในถังแล้ว ขยะเหล่านั้นจะถูกนำไปกำจัดด้วยวิธีแบบไหนจะขึ้นอยู่กับการคัดแยกขยะของเรา เนื่องจากว่าเมื่อขยะหลากหลายรูปแบบไม่ได้ถูกทิ้งโดยการคัดแยกมาตั้งแต่แรกเมื่อไปสัมผัสกับขยะอื่นจะกลายเป็นขยะปนเปื้อน และจะถูกนับเป็นขยะมูลฝอย

“ขยะมูลฝอยคือขยะที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก”

ทำให้ต้องกำจัดขยะโดยการเผา หรือการฝังกลบเท่านั้น

เพราะว่าทุกคนล้วนสร้างขยะกันในทุกวัน จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมเราจึงต้องรณรงค์ในเรื่องของการคัดแยกขยะ เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีแล้ว ยังช่วยทำให้ปัญหาของการจัดการขยะที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมลดลงอีกด้วย


การคัดแยกขยะตามประเภท

การคัดแยกขยะแต่ละประเภทควรใส่ไว้ในถุงเดียวกัน อาจจะเป็นถุงดำหรือถุงพลาสติกขนาดใหญ่และมัดปากถุงให้สนิท ก่อนนำไปทิ้งที่ถังขยะสาธารณะที่แบ่งประเภทของขยะนั้นๆ ไว้แล้ว ได้แก่

"ขยะทั่วไป" ถังขยะสาธารณะสำหรับขยะประเภทนี้จะเป็น “สีน้ำเงิน”

ขยะทั่วไป เป็นขยะจำพวกเศษกระดาษ ซองพลาสติก เปลือกลูกอม หรือของจำพวกที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ที่ไม่คุ้มค่ากับการนำไปรีไซเคิล ขยะเหล่านี้จะถูกนำไปกำจัดตามกระบวนการ เช่น การฝังกลบ การเผาด้วยเตาเผาขยะ เป็นต้น

ประโยชน์จากการแยกขยะ : ทำให้ขยะจำพวกไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ลดลง

"ขยะเปียก" ถังขยะสาธารณะสำหรับขยะประเภทนี้จะเป็น “สีเขียว”

ขยะเปียก เป็นขยะย่อยสลายง่ายที่อยู่ในรูปแบบของเศษอาหารที่กินเหลือ วัตถุดิบที่เน่าเสียได้ง่าย ผลไม้ ใบไม้ กิ่งไม้ ซากพืช ซากสัตว์ ที่เมื่อทิ้งไว้ไม่นานจะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน

ประโยชน์จากการแยกขยะ : นำไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ใส่ต้นไม้ แปลงผักสวนครัวได้

ขยะรีไซเคิล ถังขยะสาธารณะสำหรับขยะประเภทนี้จะเป็น “สีเหลือง”

ขยะรีไซเคิล มักเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วหรือวัสดุเหลือใช้ที่สามารถนำไปเข้ากระบวนการรีไซเคิลได้ เช่น แก้ว กระป๋อง ขวดน้ำ เศษพลาสติก ที่สามารถนำไปหลอมเพื่อแปรรูปสำหรับใช้ประโยชน์ได้ต่อไป ขยะประเภทนี้จะมีมูลค่าสามารถเก็บไว้ขายให้กับคนที่รับซื้อของเก่า เนื่องจากสามารถนำไปสร้างประโยชน์ต่อได้

ประโยชน์จากการแยกขยะ: ผลิตขาเทียม ผลิตหลังคารีไซเคิล ผลิตหลอดไฟ ผลิตจีวรพระสงฆ์

ขยะอันตราย ถังขยะสาธารณะสำหรับขยะประเภทนี้จะเป็น “สีแดง” 

ขยะอันตราย ที่อาจมีสารปนเปื้อนไปกับสภาพแวดล้อมได้ เช่น กระป๋องสเปรย์ แบตเตอรี่ ถ่ายไฟฉาย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เสื่อมสภาพ ควรถูกแยกออกจากขยะทั่วไป เนื่องจากขยะเหล่านี้จะมีสารประกอบทางเคมีอันตรายหลายอย่างที่ต้องถูกกำจัดอย่างถูกวิธี

ประโยชน์จากการแยกขยะ: แยกขยะเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีตาม เพื่อไม่ไห้รั่วซึมลงแหล่งน้ำ หรือชั้นผิวดิน

 


การลดขยะที่ต้นทาง

ทุกคนรอบตัวเรารวมทั้งตัวเราล้วนทำให้เกิดขยะในทุกวัน การสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะของตนเองก่อนทิ้งขยะทุกครั้ง เพื่อการจัดการขยะในขั้นตอนต่อไป โดยทุกคนสามารถเริ่มได้ที่ตัวเอง, ครอบครัว และชุมชน ให้สภาพแวดล้อมน่าอยู่มากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถลดปริมาณขยะให้น้อยลงได้ด้วยวิธีการ ดังนี้

ลดการใช้งาน (Refuse)

  • ด้วยการหลีกเลี่ยงการใช้บรรจุภัณฑ์ วัสดุห่อหุ้มสินค้า ที่จะสร้างปริมาณขยะเพิ่มขึ้น เช่น ถุงหิ้วพลาสติก กล่องโฟม หรือสิ่งที่ใช้งานได้ครั้งเดียวแล้วทิ้งซึ่งสร้างปริมาณขยะมากขึ้นและย่อยสลายได้ยาก

นำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse)

  • การนำบรรจุภัณฑ์ หรือถุงพลาสติกที่ใช้แล้วแต่ยังใช้งานได้อยู่กลับมาใช้ซ้ำ

นำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)

  • อีกหนึ่งวิธีที่ช่วยลดปริมาณขยะและมลพิษกับสิ่งแวดล้อม โดยการนำของที่ใช้แล้วมาเพิ่มมูลค่า โดยนำเข้าสู่กระบวนการผลิตอีกครั้งเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถนำมาใช้งานหรือขายออกสู่ตลาดได้

 

การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีโดยเริ่มต้นได้จากตัวคุณเอง เพื่อช่วยในการลดปัญหาการจัดการขยะที่ในระยะยาวจะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ จำนวนมาก และเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมให้มีความน่าอยู่ยิ่งขึ้น 

วารสารออนไลน์อื่นๆ