สำนักงานเลขานุการกรม
Responsive image

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

         ๑.  วิเคราะห์ จัดทำคำของบประมาณ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ กำกับ  ติดตาม ประเมินผล
          ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ และบริหารจัดการงบประมาณของสำนักงานเลขานุการกรม

          ๒.  จัดทำ  สื่อสาร  ถ่ายทอด  แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขานุการกรมเพื่อ
          นำสู่การปฏิบัติ

          ๓.  กำกับ ติดตาม ประเมินผลเป้าหมายตัวชี้วัด แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการและคำรับรอง
          การปฏิบัติราชการของหน่วยงานและกรมควบคุมโรค

          ๔.  ดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร  ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
          ภาครัฐ (PMQA)

          ๕.  พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการกรม (PMS)

          ๖.  วางแผนและพัฒนาบุคลากรของสำนักงานเลขานุการกรมให้มีสมรรถนะตามภารกิจของหน่วยงาน

          ๗.  จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเลขานุการกรม และหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค

          ๘.  วิเคราะห์และสนับสนุนข้อมูลการบริหารจัดการทรัพย์สิน รถยนต์ ที่ดิน สินก่อสร้างของกรมควบคุมโรค 

          ๙.  ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานแก่กลุ่มงานและบุคลากรสำนักงานเลขานุการกรม

          ๑๐. ดำเนินการบริหารจัดการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน และศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการของกรมควบคุมโรค

          ๑๑. ดำเนินการบริหารจัดการห้องสมุดกรมควบคุมโรค

          ๑๒. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรภายในกลุ่ม ประกอบด้ว

 1. นางสุวรรณา               ไชยวังษา         นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ          หัวหน้ากลุ่ม
 2. นางสาวจุฑามาศ          คงมนต์           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ      รองหัวหน้ากลุ่ม
 3. นางศรีสุดา                 บัวบุญ            นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 4. นางกนกวรรณ             วังคะฮาต         เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน
 5. นางสาวศศิธร              แก้วแสน          เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 6. นางสาวจิตราภรณ์        สุวรรณเนตร     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 7. นางสาวทิพย์วารี           เพชรหาญ        นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 8. นางสาวสิริรัตนา           โสภารัตน์         นักทรัพยากรบุคคล
 9. นางสาวศุภาพิชญ์          แคหอม           นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 10. นางสาวศิรินภา            จันมาค้อ          นักจัดการงานทั่วไป
 11. นายวรพงษ์                 อาจกมล          นักจัดการงานทั่วไป