สำนักงานเลขานุการกรม
Responsive image

ระเบียบ เอกสาร เกี่ยวกับการงบประมาณ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าการบริหารงบประมาณ วิธีการงบประมาณ และเอกสารเกี่ยวกับงานงบประมาณ

  • พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2543)
  • ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงาน
  • ระเบียบบริหารงบประมาณ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 (ที่ นร 0702/ว 104 ลงวันที่ 9 กันยายน 2551)
  • ระเบียบบริหารงบประมาณ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2552 (ที่ นร 0704/ว 98 ลงวันที่ 22 กันยายน 2552)
  • ระเบียบบริหารงบประมาณ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2554 (ที่ นร 0704/ว 32 ลงวันที่ 7 มกราคม 2554)
  • ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2549
  • หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ที่ นร 0702/ว 51 ลงวันที่ 20 มกราคม 2548)
  • การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ที่ นร 0704/ว 99 ลงวันที่ 14 กันยายน 2549)
  • การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ที่ นร 0704/ว 33 ลงวันที่ 18 มกราคม 2554