สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
Responsive image

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน (E-Learning)

แนะนำหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับพื้นที่
เพื่อสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนขอความร่วมมือทุกท่านตอบ
แบบสอบถามการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อ “E-learning หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน”   

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เรื่อง ความสัมพันธ์ของปัจจัยกำหนดทางสังคม สุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และบทบาทการสร้างการมีส่วนร่วมทางสุขภาวะในระดับพื้นที่ การสร้างเสริมสุขภาพ การสาธารณสุขยุคใหม่

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ระบบข้อมูลเพื่อการวางแผน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
การวิเคราะห์สาเหตุปัญหาและการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา
(Root cause analysis and Priority setting)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3.1 การวิเคราะห์สาเหตุปัญหาด้วยแผนภูมิต้นไม้ปัญหา
(Problem Tree Diagram)หน่วยการเรียนรู้ที่ 3.2 การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา
(Priority setting)


หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  การกำหนดระดับผลลัพธ์
(Outcome setting)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การวิเคราะห์กิจกรรมและภาคีเครือข่ายดำเนินงาน
(Force - Field analysis & Stakeholder analysis)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  โปรแกรมผลลัพธ์ (Logic Model) บันไดผลลัพธ์
และการติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6.1  โปรแกรมผลลัพธ์ (Logic Model) 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6.2 การจัดทำบันไดผลลัพธ์
และการติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนา


หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การจัดทำโครงการหน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การนำไปสู่การปฏิบัติ 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ