สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร
นายไพโรจน์ พรหมพันใจ

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กลุ่มขับเคลื่อนนโยบาย
นางวิไลลักษณ์ หฤหรรษพงศ์

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุภาวิดี สุขสมนิล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวจิตมณี ศรีตะสาร

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวนริศรา บาหลัง

นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มสนับสนุนวิชาการ
นางสาวทิพยรัตน์ สิงห์ทอง

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวจันทิมา จารณศรี

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวสโรชา เพ็ญเขตกิจ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวรุ่งอรุณ อุ่นคำ

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวชนนิกานต์ ทุมวารีย์

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวปาจรีย์ สีสุข

นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มแผนงานและพัฒนาองค์กร
นางสาววรวรรณ เหลืองชั่งทอง

รักษาการหัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวกชนิพัฏฐ์ มหากูลกิจทรัพย์

นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวจุฑารัตน์ อินทร์สุข

หัวหน้ากลุ่ม

นักจัดการงานทั่วไป

นางวรรณฤดี อุษณกุล

พนักงานธุรการ ส 4

นางสาวนันทนา เถื่อนสว่าง

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวกุลธิดา คำเขื่อน

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวจิรญา อบรมชอบ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวปิยะภรณ์ โพธิ์คำ

นักจัดการงานทั่วไป