สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร
นางสาวอรณดี ธีระวตากูร

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กลุ่มพัฒนาวิชาการ
นางสาวทิพยรัตน์ สิงห์ทอง

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวจันทิมา จารณศรี

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวสโรชา เพ็ญเขตกิจ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวรุ่งอรุณ อุ่นคำ

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวชนนิกานต์ ทุมวารีย์

นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มแผนงาน พัฒนาองค์กร และพัฒนาภาคีเครือข่าย
นางสาววรวรรณ เหลืองชั่งทอง

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวปาจรีย์ สีสุข

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวมาริสา โถชาลี

นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวจุฑารัตน์ อินทร์สุข

หัวหน้ากลุ่ม

นักจัดการงานทั่วไป

นางวรรณฤดี อุษณกุล

พนักงานธุรการ ส 4

นางสาวนันทนา เถื่อนสว่าง

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาววณิชชา กำแพงดี

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวสุกัลยา บัวฟัก

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวจิรญา อบรมชอบ

นักจัดการงานทั่วไป