สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร
นางสาวอรณดี ธีระวตากูร

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กลุ่มพัฒนาวิชาการ
นางสาวทิพยรัตน์ สิงห์ทอง

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวสโรชา เพ็ญเขตกิจ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวณัฐจรินทร์ วรรณวิริยะ

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวชนนิกานต์ ทุมวารีย์

นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มแผนงาน พัฒนาองค์กร และพัฒนาภาคีเครือข่าย
นางสาววรวรรณ เหลืองชั่งทอง

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวกวิสรา คามตะสีลา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวปาจรีย์ สีสุข

นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวจุฑารัตน์ อินทร์สุข

หัวหน้ากลุ่ม

นักจัดการงานทั่วไป

นางวรรณฤดี อุษณกุล

พนักงานธุรการ ส 4

นางสาวณัฏฐภรณ์ เสือพิทักษ์

พนักงานธุรการ ส 4

นางสาวสุกัลยา บัวฟัก

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวจิรญา อบรมชอบ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวอภิญญา พรหมพิงค์

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวสุคนธา สุคนธพันธุ์

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวอาชิรญาณ์ ใจจง

นักจัดการงานทั่วไป