สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร
นายไพโรจน์ พรหมพันใจ

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กลุ่มขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่
นางวิไลลักษณ์ หฤหรรษพงศ์

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุภาวิดี สุขสมนิล

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวบุศรา อกนิษฐศาสตร์

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวจิตมณี ศรีตะสาร

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวสุภาวิตา ใคร่กระโทก

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวณัฐธิดา เทพราช

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวรุ่งอรุณ อุ่นคำ

นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มสนับสนุนวิชาการ
นางสาวทิพยรัตน์ สิงห์ทอง

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวจันทิมา จารณศรี

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวสโรชา เพ็ญเขตกิจ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวกชนิพัฏฐ์ มหากูลกิจทรัพย์

นักวิชาการสาธารณสุข

นายนพรุจ พรหมศาสตร์

ผู้ช่วยวิจัย

นางกุลนาถ ปทุมสูติ

ผู้ประสานงานนักวิจัย

กลุ่มแผนงานและพัฒนาองค์กร
นางสาวทิพยรัตน์ สิงห์ทอง

รักษาการหัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาววรวรรณ เหลืองชั่งทอง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวจุฑารัตน์ อินทร์สุข

หัวหน้ากลุ่ม

นักจัดการงานทั่วไป

นางวรรณฤดี อุษณกุล

พนักงานธุรการ ส 4

นางสาวธัญชนิต ศิริรัตน์ไพบูลย์

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวนันทนา เถื่อนสว่าง

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวสิริรัตน์ แสงหิรัญ

นักจัดการงานทั่วไป

นายพุฒิพงศ์ มาตย์จันทร์

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวกุลธิดา คำเขื่อน

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวจิรญา อบรมชอบ

นักจัดการงานทั่วไป