สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร
นายไพโรจน์ พรหมพันใจ

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กลุ่มขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่
นางวิไลลักษณ์ หฤหรรษพงศ์

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวบุศรา อกนิษฐศาสตร์

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวจิตมณี ศรีตะสาร

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวสุภาวิตา ใคร่กระโทก

นักจัดการงานทั่วไป

กลุ่มสนับสนุนวิชาการ
นางสาวทิพยรัตน์ สิงห์ทอง

หัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวสโรชา เพ็ญเขตกิจ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวสุพิชญา รัตน์อนันต์

นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มแผนงานและ พัฒนาองค์กร
นางสาวทิพยรัตน์ สิงห์ทอง

รักษาการหัวหน้ากลุ่ม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาววรวรรณ เหลืองชั่งทอง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวจุฑารัตน์ อินทร์สุข

หัวหน้ากลุ่ม

นักจัดการงานทั่วไป

นางวรรณฤดี อุษณกุล

พนักงานธุรการ ส 4

นางสาวธัญชนิต ศิริรัตน์ไพบูลย์

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวนันทนา เถื่อนสว่าง

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวสิริรัตน์ แสงหิรัญ

เลขานุการ

นายพุฒิพงศ์ มาตย์จันทร์

เลขานุการ

นางสาวกุลธิดา คำเขื่อน

เลขานุการ