สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
Responsive image

กลุ่มที่ 3 ทักษะอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)

 

การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

 

การคิดเชิงวิพากษ์และการจัดการปัญหา (Critical thinking and problem solving)

 

การพัฒนาการคิด

 

การวางแผนกลยุทธ์

 

 

การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน

 

EQ กับการพัฒนาภาวะผู้นำ

 

ภาวะผู้นำในการทำงานกับผู้อื่นอย่างสมดุล (Working with People)

 

เทคนิคการเป็นวิทยากร

 

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

 

ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลในการทำงาน
(Interpersonal Communication Skills in Workplace)

 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

 

เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Presentation Technique)

 

มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

 

การผลิตสื่อกราฟิกอย่างมืออาชีพ (Graphic Design Crash Course)

 

 Applied Psychology to Work through Success Happiness and Wealth
จิตวิทยาประยุกต์ในการทำงาน เพื่อความสำเร็จ ความสุข และความมั่งคั่ง

 

จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว
Personality Psychology and Adjustment

 

เทคนิคการจัดการความเครียด (Stress Management Techniques)

 

เงินทองต้องวางแผน

 

วางแผนเกษียณ สไตล์มนุษย์เงินเดือน


ข่าวสารอื่นๆ