สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
Responsive image

ทำเนียบองค์กรคุณธรรมและบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม

ทำเนียบองค์กรคุณธรรมและบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

องค์กรคุณธรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

          - สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับรางวัลองค์กรส่งเสริมคุณธรรม

                   1) ใบประกาศนียบัตร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

          1) โล่รางวัล

          2) ใบประกาศนียบัตร

          3) รูปรับรางวัล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

          - อยู่ระหว่างการประเมินองค์กรคุณธรรม

บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

          - รางวัลชมเชยบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประเภทพนักงานราชการ (นางสาวจุฑารัตน์  อินทร์สุข ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

                   1) ใบประกาศนียบัตร

                   2) รูปรับรางวัล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

          - บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประเภท ข้าราชการ (นางสาวทิพยรัตย์ สิงห์ทอง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณาสุขชำนาญการ)

          - บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประเภท พนักงานราชการ (นางสาวจุฑารัตน์ อินทร์สุข ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

       - บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประเภท ข้าราชการ

       - บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประเภท ลูกจ้างประจำ