สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
Responsive image

กลุ่มพัฒนาวิชาการ

คู่มือการพัฒนาชุดดัชนีชี้วัดจำเป็นในการป้องกันควบคุมโรคที่เป็นปัญหาระดับอำเภอเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับประชาชน (DQP)

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับประชาชน

ข้อเสนอเชิงนโยบายในภาพรวมของระบบป้องกันควบคุมโรคระดับประเทศ

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาความเข้มแข็งแผนงานควบคุมโรค ปี 2559

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันควบคุมโรคในเมืองใหญ่ (Big City) ครั้งที่ 2

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรค

รายงานการประเมินทบทวนแผนงานควบคุมโรค โครงการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า (ในคน)

การทบทวนองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับแผนงานควบคุมโรควัณโรค

การทบทวนองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับแผนงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ