สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
Responsive image

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขั้นตอนที่ 1 หน่วยงานแต่งตั้งคณะทำงาน / คณะกรรมการ

 

ขั้นตอนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการประจำปี

 

ขั้นตอนที่ 3 พิธีประกาศเจตนารมณ์

 

ขั้นตอนที่ 4 ติดตาม/รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ (รอบ 6 เดือน)

 

ขั้นตอนที่ 5 ทบทวน / ปรับปรุง แผนปฏิบัติราชการประจำปี

  • รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
  • การจัดการความรู้และการถอดบทเรียนความสำเร็จจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

 

ขั้นตอนที่ 6 การยกย่องเชิดชูบุคลากร

  • รางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  • รางวัลชมเชย บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2655 ประเภท พนักงานราชการ

 

ขั้นตอนที่ 7 ติดตาม/รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ (รอบ 12 เดือน)

  •  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)
  • รายงานผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (รอบ 12 เดือน)

          กิจกรรมที่สอดคล้องหลักคุณธรรม 5 ประการ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู"

 กิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566