สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
Responsive image

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ขั้นตอนที่ 1 หน่วยงานแต่งตั้งคณะทำงาน / คณะกรรมการ

 

ขั้นตอนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการประจำปี

 

ขั้นตอนที่ 3 พิธีประกาศเจตนารมณ์

 

ขั้นตอนที่ 4 ติดตาม/รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ (รอบ 6 เดือน)

 

ขั้นตอนที่ 5 ทบทวน / ปรับปรุง แผนปฏิบัติราชการประจำปี

 

ขั้นตอนที่ 6 การยกย่องเชิดชูบุคลากร

 

ขั้นตอนที่ 7 ติดตาม/รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ (รอบ 12 เดือน)

 กิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566