สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
Responsive image

ทำเนียบนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

ทำเนียบความเชี่ยวชาญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

                                    คลิกเลย                                     

 • นายแพทย์ทวีทรัพย์  ศิรประภาศิริ

 • ตำแหน่ง : นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

 • โทรศัพท์ : 0 2590 3821

 • โทรสาร : 0 2965 9569

 • มือถือ : 064 586 5333

 • แพทย์หญิงปิยนิตย์  ธรรมาภรณ์พิลาศ

 • ตำแหน่ง : นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

 • โทรศัพท์ : 0 2590 3223

 • โทรสาร : 0 2590 3221

 • มือถือ : 089 969 0852

 • แพทย์หญิงเพชรวรรณ  พึ่งรัศมี

 • ตำแหน่ง : นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

 • โทรศัพท์ : 0 2590 3221, 0 2590 3824

 • โทรสาร : 0 2590 3221

 • มือถือ : 081 854 9700

 • นายแพทย์สมเกียรติ  ศิริรัตนพฤกษ์

 • ตำแหน่ง : นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

 • โทรศัพท์ : 0 2590 3008

 • โทรสาร : 0 2965 9569

 • มือถือ : 081 827 7115

 • แพทย์หญิงจุไร  วงศ์สวัสดิ์

 • ตำแหน่ง : นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

 • โทรศัพท์ : 0 2590 3526

 • โทรสาร : 0 2590 3411

 • มือถือ : 083 009 0633, 081 826 2661

 • นายแพทย์อนุพงค์  สุจริยากุล

 • ตำแหน่ง : นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

 • โทรศัพท์ : 0 2590 3370

 • โทรสาร : 0 2590 3221

 • มือถือ : 085 444 9012, 081 724 5397

 • แพทย์หญิงวรรณา  หาญเชาว์วรกุล

 • ตำแหน่ง : นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

 • โทรศัพท์ : 0 2590 3223

 • โทรสาร : 0 2965 9569

 • มือถือ : 081 442 7959

 • นายแพทย์วิศิษฎ์  ประสิทธิศิริกุล

 • ตำแหน่ง : นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

 • โทรศัพท์ : 0 2590 3408

 • โทรสาร : 0 2590 3520

 • มือถือ : 064 586 5222

 • นายแพทย์วิศัลย์  มูลศาสตร์

 • ตำแหน่ง : นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

 • โทรศัพท์ : 0 2590 3408

 • โทรสาร : 0 2590 3411

 • มือถือ : 082 016 0123

 • นายแพทย์วีรวัฒน์  มโนสุทธิ

 • ตำแหน่ง : นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

 • โทรศัพท์ : 0 2590 3409

 • โทรสาร : 0 2590 3411

 • มือถือ : 064 586 5111

 • แพทย์หญิงปานทิพย์  โชติเบญจมาภรณ์

 • ตำแหน่ง : นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

 • โทรศัพท์ : 0 2590 3370

 • โทรสาร : 0 2590 3221

 • มือถือ : 081 472 0664

 • นายแพทย์พรศักดิ์  อยู่เจริญ

 • ตำแหน่ง : รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

 • โทรศัพท์ : 0 2590 3853

 • โทรสาร : 0 2965 9569

 • มือถือ : 064 904 4333, 081 427 6276

 • แพทย์หญิงบุษบัน  เชื้ออินทร์      

 • ตำแหน่ง : รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

 • โทรศัพท์ : 0 2590 3223, 0 2590 3826

 • โทรสาร : 0 2965 9569

 • มือถือ : 081 554 1444

 • นายแพทย์สุวิช  ธรรมปาโล

 • ตำแหน่ง : รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

 • โทรศัพท์ :  0 2590 3008

 • โทรสาร : 0 2965 9569

 • มือถือ : 087 089 8866

 • สัตวแพทย์หญิงเสาวพักตร์  ฮิ้นจ้อย

 • ตำแหน่ง : รักษาการนายสัตวแพทย์ทรงคุณวุฒิ

 • โทรศัพท์ : 0 2590 3835

 • โทรสาร : 0 2591 3625

 • มือถือ : 087 973 6492

 • นายแพทย์อาจินต์  ชลพันธุ์

 • ตำแหน่ง : รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

 • โทรศัพท์ : 0 2590 3008

 • มือถือ : 081 668 2802

 • นายแพทย์ธีรวัฒน์  วลัยเสถียร

 • ตำแหน่ง : รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

 • โทรศัพท์ : 0 2590 3221

 • โทรสาร : 0 2590 3221

 • มือถือ : 092 969 3454

 • แพทย์หญิงศศิธร  ตั้งสวัสดิ์

 • ตำแหน่ง : รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

 • โทรศัพท์ : 0 2590 3893

 • โทรสาร : 0 2590 3893

 • มือถือ : 081 717 1486

 • ดร.วิรัช  ประวันเตา

 • ตำแหน่ง : รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ

 • โทรศัพท์ : 0 2590 3008

 • มือถือ : 089 704 9941

 • แพทย์หญิงวลัยรัตน์  ไชยฟู

 • ตำแหน่ง : รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

 • โทรศัพท์ : 0 2590 3008

 • มือถือ : 098 746 0928

 • แพทย์หญิงผลิน  กมลวัทน์

 • ตำแหน่ง : รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

 • โทรศัพท์ :

 • โทรสาร :

 • มือถือ : 084 605 6710

 • แพทย์หญิงชุลีพร  จิระพงษา

 • ตำแหน่ง : รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

 • โทรศัพท์ : 0 2590 3221

 • โทรสาร :

 • มือถือ : 081 611 2123

 • นายแพทย์กฤตเตโช  สิริภัสสร

 • ตำแหน่ง : รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

 • โทรศัพท์ : 0 2590 3478, 0 2590 3631

 • โทรสาร : 0 2590 3631

 • มือถือ : 089 991 5455

 • แพทย์หญิงณิษา  ไปรยายุตากุล

 • ตำแหน่ง : รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

 • โทรศัพท์ : 0 2282 3554-5

 • โทรสาร : 0 2282 3556

 • มือถือ : 063 246 6446

 • นายแพทย์สุกิจ  ทัศนสุนทรวงศ์

 • ตำแหน่ง : รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

 • โทรศัพท์ : 0 2385 9135

 • โทรสาร : 0 2385 9137

 • มือถือ : 094 583 8885