สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
Responsive image

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ขั้นตอนที่ 1 หน่วยงานแต่งตั้งคณะทำงาน / คณะกรรมการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค

 

ขั้นตอนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการประจำปี

แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

 

ขั้นตอนที่ 3 พิธีประกาศเจตนารมณ์

 

ขั้นตอนที่ 4 ติดตาม/รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ (รอบ 6 เดือน)

 

ขั้นตอนที่ 5 ทบทวน / ปรับปรุง แผนปฏิบัติราชการประจำปี

  1. รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567
  2. การจัดการความรู้และการถอดบทเรียนความสำเร็จจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

 

ขั้นตอนที่ 6 การยกย่องเชิดชูบุคลากร

ขั้นตอนที่ 7 ติดตาม/รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ (รอบ 12 เดือน)

  • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน)
  • รายงานผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  (รอบ 12 เดือน)

 

กิจกรรมที่สอดคล้องหลักคุณธรรม 5 ประการ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู"

ช่องทางการติดตามข่าวสารการดำเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ