สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
Responsive image

การประสานงาน

นางสาวรัตติกรณ์ สังข์รุ่ง (ปุ๋ย)

รายชื่อแพทย์ทรงคุณวุฒิผู้รับผิดชอบ 

 • นายแพทย์ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ  
 • แพทย์หญิงจุไร วงศ์สวัสดิ์
 • นายแพทย์วีรวัฒน์ มโนสุทธิ์
 • นายแพทย์ธีรวัฒน์  วลัยเสถียร
 • แพทย์หญิงชุลีพร จิระพงษา
 • แพทย์หญิงผลิน  กมลวัทน์  (ประสานงานร่วมวัณโรค)
 • นายแพทย์อนุพงค์ สุจริยากุล
 • แพทย์หญิงปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์
 • นายแพทย์อาจินต์  ชลพันธุ์
 • นายแพทย์กฤตเดโช สิริภัสสร
 • นายแพทย์พรศักดิ์   อยู่เจริญ

ปฏิบัติราชการประจำที่อาคาร 10 ชั้น 6

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2590 3221

หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 0481 5595

นางสาวกุลธิดา คำเขื่อน(เฟื่อง)

 • แพทย์หญิงปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิลาศ
 •  แพทย์หญิงวรรณา หาญเชาว์วรกุล
 •  นายแพทย์วิศัลย์ มูลศาสตร์
 • แพทย์หญิงบุษบัน เชื้ออินทร์

ปฏิบัติราชการประจำที่อาคาร 10 ชั้น 6

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2590 3223

หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 0501 0330       

นางสาวสิริรัตน์ แสงหิรัญ (นุ๊ก)

 • นายแพทย์วิศิษฏ์ ประสิทธิศิริกุล
 • นายแพทย์พรศักดิ์ อยู่เจริญ
 • นายแพทย์สุวิช ธรรมปาโล
 • ดร.วิรัช  ประวันเตา
 • สัตวแพทย์หญิงเสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย

(ประสานงานร่วมกับสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ)

 • แพทย์หญิงณิษา   ไปรยายุตากุล

ปฏิบัติราชการประจำที่อาคาร 1 ชั้น 3

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2590 3008

หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1012 5215

นายพุฒิพงศ์  มาตย์จันทร์ (ท๊อป) 

 • นายแพทย์สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ 
 • แพทย์หญิงวลัยรัตน์  ไชยฟู
 • แพทย์หญิงศศิธร  ตั้งสวัสดิ์ (ประสานงานร่วม สคร.8)
 • นายแพทย์สุกิจ   ทัศนสุนทรวงศ์

ปฏิบัติราชการประจำที่อาคาร 1 ชั้น 3

หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2590 3008

หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ : 09 5290 3632         

ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีเลขานุการของกอง

สำนักงาน/สถาบัน

 • แพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์
 • แพทย์หญิงผลิน กมลวัทน์ 

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิที่รอคำสั่งแต่งตั้ง