สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
Responsive image

กลุ่มขับเคลื่อนนโยบาย

สรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพด้วยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ (พชอ/พชข.) และระบบสุขภาพปฐมภูมิในภาพรวม ปี 2561 - 2565

แผนปฏิบัติราชการเชิงยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) แผนงานพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและ ข้อเสนอเชิงนโยบายในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพด้วยกลไก พชพ. ในระดับพื้นที่

รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพในภาพรวมเขต จังหวัด/อำเภอ และอำเภอเป้าหมายที่มีการคัดเลือกดำเนินการเพื่อการลดโรค ลดปัจจัยเสี่ยงและภัยสุขภาพ ด้วยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ/พชข) ปี 2565

รายงานผลการดำเนินงานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพด้วยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ (พชอ/พชข) และระบบสุขภาพปฐมภูมิ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการสนับสนุนหน่วยงาน ด้านวิชาการ และการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ด้วยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ ปี 2565

แนวปฏิบัติที่ดี (Best practice) ในการขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพด้วยศักยภาพ พชอ./พชข. และระบบสุขภาพปฐมภูมิ

แผนปฏิบัติราชการเชิงยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ด้วยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับพื้นที่(พชอ./พชข.) และระบบสุขภาพปฐมภูมิ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570)