สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
Responsive image

ประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนโยบาย (Policy Forum) เรื่อง การขับเคลื่อนด้านการป้องกันควบคุมโรคของหน่วยบริการปฐมภูมิ กรณีการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (รพสต.) ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนโยบาย (Policy Forum)

เรื่อง การขับเคลื่อนด้านการป้องกันควบคุมโรคของหน่วยบริการปฐมภูมิ

กรณีการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (รพสต.) ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)

ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 – 12.30 น.

ณ โรงแรม เบส เวสเทิร์น นาดา ดอนเมือง แอร์พอร์ต จังหวัดกรุงเทพฯ

และผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom meeting

*******************************************************************

 

08.30 – 09.00 น.      ลงทะเบียน 

09.00 – 09.30 น.      กล่าวเปิดการประชุมฯ 
                            และบรรยาย เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันควบคุมโรคของหน่วยบริการปฐมภูมิในสถานการณ์ถ่ายโอน
                            โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (รพสต.) ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
                            โดย นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

09.30 – 09.50 น.       บรรยาย เรื่อง ผลการศึกษาเบื้องต้น การศึกษาผลกระทบการถ่ายโอน รพสต. ต่อระบบการบริหารจัดการ
                             ด้านการป้องกันควบคุมโรคของประเทศไทย
                             โดย นายไพโรจน์ พรหมพันใจ รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ

09.50 – 11.30 น.        อภิปราย เรื่อง ประสบการณ์การทำงานด้านการป้องกันควบคุมโรคแบบบูรณาการของหน่วยบริการปฐมภูมิ
                             และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ในสถานการณ์ถ่ายโอน รพสต. และไม่ถ่ายโอน)
                             (วิทยากร 5 ท่าน ท่านละ 15 นาที)
                             โดย  1. ผู้แทน รพสต. 3 แห่ง ได้แก่

  • นายกิตติภัทร อ่างบุญตา ผอ.รพสต.บ้านต้นลุง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
  • นายเจนณรงค์ เทียวสูงเนิน ผอ.รพสต.บ้านหัน อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
  • นายถาวร เผือกสุวรรณ ผอ.รพสต.คลองยา อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี  

                                      2. ผู้แทน อบจ. 2 แห่ง ได้แก่

  • ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
  • ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

                               ผู้ดำเนินการอภิปราย นายแพทย์สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์

 11.30 – 12.30 น.      แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซักถาม และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น cross cutting คือ
                           1) ระบบเฝ้าระวังและคัดกรอง 2) ระบบข้อมูล และ 3) วัคซีน

12.30 น.                 รับประทานอาหารกลางวัน

หมายเหตุ :  รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
              1. ช่วงเช้า เวลา 10.30 – 10.45 น. 

ดาวน์โหลดเอกสาร  https://drive.google.com/drive/u/0/mobile/folders/1eE7BnRvlK1tui-ovwvVIRcIQHQdCTG7T?usp=drive_link


ข่าวสารอื่นๆ