สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
Responsive image

การคัดเลือกผู้อุทิศตนด้านงานป้องกันควบคุมโรค เพื่อขอรับเหรียญเชิดชูเกียรติ “ขุนประเมินวิมลเวชช์” ประจำปี พ.ศ. 2567

กรมควบคุมโรค
ขอเชิญหน่วยงานพิจารณาเสนอชื่อผู้อุทิศตนด้านงานป้องกันควบคุมโรค
ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้อุทิศตนด้านงานป้องกันควบคุมโรค
เพื่อขอรับเหรียญเชิดชูเกียรติ “ขุนประเมินวิมลเวชช์” ประจำปี พ.ศ. 2567

โดยเสนอชื่อตามแบบเสนอชื่อผู้อุทิศตนด้านงานป้องกันควบคุมโรค 
และไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน

yesหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้อุทิศตนฯ “ขุนประเมินวิมลเวชช์” ประจําปี 2567
yesแบบฟอร์มเสนอชื่อผู้อุทิศตนด้านงานป้องกันควบคุมโรค
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ enlightened  เอกสารแนบ.

mailmailmailmail
ทั้งนี้ขอความกรุณาส่งแบบเสนอรายชื่อฯ กลับไปยัง
สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อาคาร 1 ชั้น 3 กรมควบคุมโรค ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2567
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวรุ่งอรุณ อุ่นคำ โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 3006

ประชาสัมพันธ์


ข่าวสารอื่นๆ