สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
Responsive image

สัมมนาวิชาการ เรื่อง ระบบสุขภาพปฐมภูมิและกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ./พชข.) ในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

กำหนดการสัมมนาวิชาการ
เรื่อง ระบบสุขภาพปฐมภูมิและกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ./พชข.)
ในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น.

********************

เวลา 09.00 – 09.15 น.  : พิธีเปิดการสัมมนา
                                           - กล่าวเปิดการสัมมนาวิชาการฯ
                                                 โดย นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
                                          - กล่าวรายงาน
                                                  โดย นายไพโรจน์  พรหมพันใจ  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
เวลา 09.15 – 10.15 น. : บรรยาย เรื่อง ปฏิรูประบบสุขภาพปฐมภูมิกับการป้องกันควบคุมโรค
                                            โดย นายแพทย์โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ดาวน์โหลด
เวลา 10.00 – 12.00 น. : อภิปราย เรื่อง ทิศทางการพัฒนางานป้องกันควบคุมโรคในระบบสุขภาพปฐมภูมิ

 • การป้องกันควบคุมโรคในระบบสุขภาพปฐมภูมิ และ กลไก พชอ.
      โดย นายแพทย์ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
 • การขับเคลื่อน พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิกับการป้องกันควบคุมโรค
      โดย นายแพทย์ประสิทธิ์ชัย  มั่งจิตร 
             รองผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • ระบบการเงินของระบบสุขภาพปฐมภูมิกับการป้องกันควบคุมโรค 
      โดย นายแพทย์กฤช ลี่ทองอิน ที่ปรึกษากลุ่มภารกิจสนับสนุนการเข้าถึงบริการปฐมภูมิและ
             การสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค สปสช. ดาวน์โหลด
 • ระบบการสนับสนุนวิชาการจากเครือข่ายระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
      โดย แพทย์หญิงสุพัตรา ศรีวณิชชากร  
             นายกสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย  ดาวน์โหลด

                                       ดำเนินการอภิปรายโดย  นายแพทย์ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
เวลา 12.00 - 13.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 14.00 น. : บรรยาย เรื่อง ทิศทางการพัฒนางานป้องกันควบคุมโรคในระบบสุขภาพปฐมภูมิของต่างประเทศ

                                            โดย นายแพทย์สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ดาวน์โหลด
เวลา 10.00 – 12.00 น. : อภิปราย เรื่อง การป้องกันควบคุมโรคในระบบสุขภาพปฐมภูมิ และ กลไก พชอ.

 • บทบาทจังหวัดต่อการขับเคลื่อนการป้องกันควบคุมโรค ภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
  และ กลไก พชอ.
            โดย นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมภูมิ โรงพยาบาลน่าน ดาวน์โหลด
 • บทบาทอำเภอต่อการขับเคลื่อนการป้องกันควบคุมโรค ภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
  และ กลไก พชอ. 
            โดย ดร.พงษ์พิพัฒน์ ชุ่มสีดา สาธารณสุขอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  ดาวน์โหลด
 • บทบาทของ รพสต.ต่อการป้องกันควบคุมโรค ภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิ และกลไก พชอ.        
            โดย ดร.นพดล พิมพ์จันทร์
               ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางบ่ออี
               อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ดาวน์โหลด
 • บทบาทของเขตเมืองต่อการป้องกันควบคุมโรค ภายใต้ระบบสุขภาพปฐมภูมิ และ กลไก พชข.
        โดย แพทย์หญิงสุธี สฤษฎิ์ศิริ
               ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด

                                       ดำเนินการอภิปรายโดย  นายแพทย์อนุพงค์ สุจริยากุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

เวลา 16.00 - 16.30 น. : อภิปรายทั่วไป และปิดการประชุม

**********************************************************************************************************************************
เล่มเอกสารประกอบการประชุมฯ 


ข่าวสารอื่นๆ