สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
Responsive image

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ทฤษฎีสะกิดพฤติกรรม (Nudge theory) เพื่อพัฒนามาตรการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การประยุกต์ใช้ทฤษฎีสะกิดพฤติกรรม (Nudge theory) เพื่อพัฒนามาตรการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565

ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร หรือผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

**********************

วันที่ 29 มิถุนายน 2565

08.30 – 09.00 น.     ลงทะเบียน

09.00 – 09.30 น.     พิธีเปิดการประชุม

                                       โดย นายแพทย์ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กล่าวรายงาน

09.30 – 11.00 น.     บรรยาย เรื่อง สรุปแนวคิดการสะกิดพฤติกรรมและเครื่องมือการออกแบบพฤติกรรม

                                       โดย ทีมงาน Nudge thailand

11.00 – 12.00 น.     สรุปข้อมูลสถานการณ์ปัญหา และเป้าหมายของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในพื้นที่นำร่อง 13 อำเภอ

                                       โดย สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

12.00 – 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.45 น.    กิจกรรมกลุ่ม: ระบุ “พฤติกรรมเป้าหมาย” และ “บริบทพฤติกรรม” แบ่งกลุ่มตามประเด็น 4 กลุ่ม
                                    - ประเด็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

                                    - ประเด็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและปัจจัยเสี่ยง

                                    - ประเด็นความปลอดภัยทางถนน

                                    - ประเด็นอาหารปลอดภัย (ด้านสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

14.45 – 15.45 น.     กิจกรรมกลุ่ม: การออกแบบพฤติกรรม (เวอร์ชัน 1.0) แบ่งกลุ่มตามประเด็น 4 กลุ่ม

15.45 – 16.30 น.     นำเสนอและรับคำแนะนำ

วันที่ 30 มิถุนายน 2565

09.00 – 09.15 น.     ประเด็นถาม-ตอบ (Q&A) / กิจกรรม Warm-up

09.15 – 10.00 น.     การออกแบบการทดลองและการวัดผล

10.00 – 10.30 น.     กิจกรรมกลุ่ม: “การออกแบบพฤติกรรมและการวัดผล” (เวอร์ชัน 2.0) แบ่งกลุ่มตามประเด็น 4 กลุ่ม

10.30 – 11.30 น.     กิจกรรมกลุ่ม: “การออกแบบพฤติกรรมและการวัดผล” (ต่อ) แบ่งกลุ่มตามประเด็น 4 กลุ่ม เตรียมการนำเสนอ
                               “ต้นแบบการทดลองเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม”

11.30 – 12.00 น.      ประเด็นถาม-ตอบเกี่ยวกับการวัดผลพฤติกรรม

12.00 – 13.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.      การนำเสนอและให้คำแนะนำ “ต้นแบบการทดลองเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม”

15.00 – 16.00 น.      กิจกรรมกลุ่ม: (ร่าง) แนวทางการทดลองและประเมินในระดับพื้นที่ แบ่งกลุ่มตามประเด็น 4 กลุ่ม

16.00 - 16.30 น.       สรุปกิจกรรม

วันที่ 1 กรกฏาคม 2565

09.00 – 11.00 น.      ทิศทาง และหลักการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชุมชน

                                       โดย นายแพทย์สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค

11.00 – 12.00 น.      ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและการบริหารจัดการ

                                        โดย สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

12.00 น.                   ปิดการประชุม

 

*****หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

1. ช่วงเช้าเวลา 10.30 – 10.45 น. และ

2. ช่วงบ่ายเวลา 14.30 – 14.45 น.

 
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ