สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
Responsive image

การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพด้วยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ (พชพ.)

ข้อมูลคำสั่ง

ข้อมูลรายงานการประชุม

ความก้าวหน้าการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ด้วยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ (พชอ./พชข.) ปี พ.ศ. 2563