กองบริหารการคลัง
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
0405.5/
13 พฤษภาคม 2564
-
2564
-
-
18165000
-
1
2564
กองบริหารการคลัง
เงินงบประมาณ
จ้างก่อสร้าง
-
-
-