กองบริหารการคลัง
Responsive image

ทำเนียบองค์กรคุณธรรมและบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม กองบริหารการคลัง

ทำเนียบองค์กรคุณธรรมและบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม กองบริหารการคลัง

องค์กรคุณธรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- กองบริหารการคลังได้รับรางวัลองค์กรส่งเสริมคุณธรรม (ใบประกาศนียบัตร) , (รูปรับรางวัล)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- กองบริหารการคลังได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ (โล่รางวัล) , (ใบประกาศนียบัตร) , (รูปรับรางวัล)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- อยู่ระหว่างการประเมินองค์กรคุณธรรม

 

บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- รางวัลชมเชยบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประเภทข้าราชการ (นายภควัฒน์ กลั่นปรีชา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- รางวัลชมเชยบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประเภทข้าราชการ (นายพิทักษ์ นันธิ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ)

- รางวัลชมเชยบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประเภทพนักงานราชการ (นางสาววนิดา สารอูป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- อยู่ระหว่างการประเมินบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มเสนอรายชื่อเข้ารับการประเมินเป็นบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค (DDC Good Guy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบฟอร์มที่ 1)

แบบประเมินรายบุคคลเป็นบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค (DDC Good Guy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบฟอร์มที่ 2)

แบบฟอร์มรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเป็นบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค (DDC Good Guy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบฟอร์มที่ 3)

คู่มือ เเนวทางการประเมินบุคลากรต้นเเบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566