กองบริหารการคลัง
Responsive image

ทำเนียบองค์กรคุณธรรมและบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม กองบริหารการคลัง

ทำเนียบองค์กรคุณธรรมและบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม กองบริหารการคลัง

องค์กรคุณธรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- กองบริหารการคลังได้รับรางวัลองค์กรส่งเสริมคุณธรรม (ใบประกาศนียบัตร) , (รูปรับรางวัล)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- กองบริหารการคลังได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ (โล่รางวัล) , (ใบประกาศนียบัตร) , (รูปรับรางวัล)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- กองบริหารการคลังได้รับรางวัล 

 

บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- รางวัลชมเชยบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประเภทข้าราชการ (นายภควัฒน์ กลั่นปรีชา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- รางวัลชมเชยบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประเภทข้าราชการ (นายพิทักษ์ นันธิ  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ)

- รางวัลชมเชยบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประเภทพนักงานราชการ (นางสาววนิดา สารอูป  นักวิชาการเงินและบัญชี)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประเภทข้าราชการ (นายเล็ก คำมา)

- บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประเภทพนักงานราชการ (นางสาวศิริวรรณ พันมณี)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประเภทข้าราชการ (นางทิพวรรณ กลั่นปรีชา นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ)

- บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประเภทพนักงานราชการ (นางสาวมณฑกานต์ ราชเดิม นักวิชาการเงินและบัญชี)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มเสนอรายชื่อเข้ารับการประเมินเป็นบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค (DDC Good Guy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบฟอร์มที่ 1)

แบบประเมินรายบุคคลเป็นบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค (DDC Good Guy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบฟอร์มที่ 2)

แบบฟอร์มรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเป็นบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค (DDC Good Guy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบฟอร์มที่ 3)

คู่มือ เเนวทางการประเมินบุคลากรต้นเเบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566