กองบริหารการคลัง
Responsive image

งานพัฒนาองค์กร

นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี กรมควบคุมโรค

yes ปีงบประมาณ 2561 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

♦ แนวทางการพัฒนา Mentoring Program ในองค์กร (Version 1)

♦ คู่มือการประเมินสมรรถนะ และการจัดทำแแผนพัฒนารายบุคคล (IDP: Individual Development Plan)

♦ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ. 2564 - 2565) สำนักงาน ก.พ.ร.

♦ คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

♦ ขั้นตอนการดำเนินงานการส่งเสริมและกำกับคุณภาพผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ก่อนการเผยแพร่ของบุคลากรกรมควบคุมโรค (DDC Clearance) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565

♦ คู่มือการตรวจสอบความพร้อมสำหรับการดำเนินการตามเกณฑ์ PMQA 4.0 (PMQA 4.0 Checklist) กรมควบคุมโรค (ฉบับปรับปรุง)

 

แบบฟอร์ม

► ใบรับรองแพทย์ ภาษาไทย Medical Certificate PDF / DOC

► ใบรับรองแพทย์ ภาษาอังกฤษ Medical Certificate PDF / DOC

 

งานการเจ้าหน้าที่

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานราชการ กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
► ข้าราชการ
► พนักงานราชการ

 

แผนการเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
► แผนสำรองด้านบุคลากรหลัก
► แผนสำรองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สำคัญ