กองบริหารการคลัง
Responsive image

การรับเรื่องร้องเรียน กองบริหารการคลัง กรมควบคุมโรค

ข้อตกลง หลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียน 
กองบริหารการคลัง กรมควบคุมโรค

 

1. ใช้ถ้อยคำหรือข้อความที่สุภาพ และต้องมี
     - วัน เดือน ปี
     - ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ที่สามารถติดต่อถึงผู้ร้องเรียนได้
     - ข้อเท็จจริง หรือ พฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียนได้อย่างชัดเจนว่าได้รับ ความเดือดร้อนหรือเสียหายอย่างไร
ต้องการให้แก้ไข ดำเนินการอย่างไร หรือ ชี้ช่องทางแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงานของกรมควบคุมโรค ได้ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถดำเนินการสืบสวนสอบสวนได้
     - ระบุ พยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี)
2. เรื่องร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคล
3. การใช้บริการร้องเรียนของกองบริหารการคลัง นั้น ต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนได้ เพื่อยืนยันว่ามีตัวตนจริง

4. เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่กองบริหารการคลัง

5. เป็นเรื่องที่ประสงค์ขอให้กองบริหารการคลังช่วยเหลือหรือขจัดความเดือดร้อน ในด้านที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบหรือภารกิจของกองบริหารการคลัง
6. เรื่องร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในการดำเนินการตรวจสอบสวนข้อเท็จจริง ตามรายละเอียดที่กล่าวมา        ในข้อที่ 1 นั้น จะยุติเรื่องทันที
7. ไม่เป็นเรื่องร้องเรียนที่เข้าลักษณะดังต่อไปนี้
     - เรื่องร้องเรียนที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์นั้นจะระบุรายละเอียดตามข้อที่ 1 นั้น จึงจะรับไว้พิจารณา
เป็นการเฉพาะเรื่อง
     - เรื่องร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มีคำสั่งพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้ว
     - เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
     - เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาล
     - เรื่องร้องเรียนที่หน่วยงานอื่นได้ดำเนินการตรวจสอบ พิจารณาวินิจฉัย และได้มีข้อสรุปผลการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยไปแล้ว

  • ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อเท็จจริงที่ได้ยื่นร้องเรียนต่อกองบริหารการคลังเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดและขอรับผิดชอบต่อข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นทุกประการ
  • การนำความเท็จมาร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายอาจเป็นความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา