กองบริหารการคลัง
Responsive image

คู่มือ แนวทาง (ภายในกองบริหารการคลัง)

คำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี

ปี 2564

 

คู่มือ แนวทาง

♦ แผนความต่อเนื่องภารกิจขององค์กร (Business Continuity Plan: BCP) กองบริหารการคลัง ปี 2564

♦ แผนความต่อเนื่องภารกิจขององค์กร (Business Continuity Plan: BCP) กองบริหารการคลัง ปี 2564 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2

♦ แผนความต่อเนื่องภารกิจขององค์กร (Business Continuity Plan: BCP) กองบริหารการคลัง ปี 2565 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3

♦ คู่มือ "วัฒนธรรมบริการ" กองคลัง

♦ คู่มือการจัดทำบัญชี ปี 2554

♦ คู่มือจัดการข้อร้องเรียน

♦ คู่มือจัดการข้อร้องเรียน กองบริหารการคลัง ปี 2565 (update)

♦ แนวทางการตรวจสอบงบการเงิน

♦ แนวทางการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง

♦ แนวทางการรับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณ ปี 2558

♦ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว

♦ หลักสูตรต้านการทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข

♦ คู่มือการใช้งาน (User Manual) ระบบ Smart Office 4.0 (ระบบงบบุคลากร) ปี 2563 กรมควบคุมโรค