กองบริหารการคลัง
Responsive image

การบัญชี

หนังสือเวียนกรมควบคุมโรค

► สธ 0403.3/ว 17 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

► สธ 0403.3/ว 3 ลงวันที่ 2 มกราคม 2562 เรื่อง แนวปฏิบัติด้านสินทรัพย์ในระบบ GFMIS

► สธ 0403.3/ว 1012 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565 เรื่อง แนวปฏิบัติเรื่อง วัสดุคงคลังและสินค้าสำเร็จรูป   Free Excel Viewer (โปรแกรมเปิดดูไฟล์ Excel ฟรี) 2.0 ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี   (New!!)

 

 

หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง

► กค 0410.4/ว 331 ลงวันที่ 25 กันยายน 2550 เรื่อง การปรับปรุงบัญชีพักหักล้างการโอนสินทรัพย์และบัญชีพักหักล้างการรับโอนสินทรัพย์

► กค 0423.3/ว 260 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2551 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับวัสดุคงคลัง
(การบันทึกบัญชีวัสดุคงคลัง,การปรับปรุงวัสดุคงคลัง,ภาคผนวก-รหัสหมวดวัสดุ หน้า31-98 )


► กค 0409.3/ว 507 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2553 เรื่อง คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัสดุคงคลัง 
(การบันทึกบัญชีวัสดุคงคลัง,การปรับปรุงวัสดุคงคลัง ฉบับปรับปรุง
)

► กค 0423.3/ว 238 ลงวันที่ 5 กันยายน 2557 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS

► กค 0423.3/ว 267 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 เรื่อง คู่มือการบัญชีภาครัฐสำหรับส่วนราชการ

► กค 0410.2/ว 445 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ผังบัญชีมาตรฐานเพื่อใช้ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)

► กค 0410.3/ว 43 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 เรื่อง คู่มือการบัญชีภารรัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
(การบันทึกสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป เริ่มปฏิบัติตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นไป)

► กค 0410.2/ว 29 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562

► กค 0410.2/ว 178 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562 เรื่อง การแจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานรัฐ

► กค 0410.3/ว 248 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีการเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

► กค 0410.3/ว 310 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 คู่มือบัญชีภาครัฐเรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

► กค 0410.3/ว 486 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)

 

 

ประกาศกรมบัญชีกลาง

► ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561

 

 

 

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง สำหรับบุคลากรของหน่วยงานส่วนกลางที่เบิกจ่ายผ่านกองบริหารการคลัง (เอกสารประกอบการอบรมวันที่ 16 ธันวาคม 2565)

1.การจัดทำข้อมูลรายงานเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานส่วนกลางที่เบิกจ่ายผ่านกองบริหารการคลัง 

► แบบฟอร์ม รายงานสรุปรายได้ค่าใช้จ่ายและทะเบียนคุมลูกหนี้
► ตัวอย่าง รายงานสรุปรายได้ค่าใช้จ่ายและทะเบียนคุมลูกหนี้
 รหัสบัญชีแยกประเภทเพื่อบันทึกเงินนอกฝากธนาคารพาณิชย์

2.การจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)

 รหัสบัญชีแยกประเภท สำหรับการจัดทำใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า (PO)