กองบริหารการคลัง
Responsive image

กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กฎกระทรวงสาธารณสุข

• กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562

• กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552

• สธ0202.3.5/ว195 เรื่องระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ.2566 และคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่องจัดตั้งสำนักงานเขตสุขภาพที่1-12 (ฉบับที่2)

 

พระราชบัญญัติ

► พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

► พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

► พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

► พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562

► พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

 

พระราชกฤษฎีกา

► พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

► ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัมนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ พ.ศ. 2561

► ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด - 19 พ.ศ. 2564-2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 

 

กฎกระทรวง

► กฎกระทรวงกำหนดโรคต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร หรือเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร พ.ศ. 2563

 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

► ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) สำหรับสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 

 

► ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ปี 2564

 

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

► ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและกรอบระยะเวลาดำเนินการและรายงานผลของหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2564

 

ประกาศกรมควบคุมโรค

≈ ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง โครงสร้างและการจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ และสถานที่ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมควบคุมโรค

 

ระเบียบ

≈ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

 

หลักเกณฑ์

≈ หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี (ธันวาคม 2566)
     - การฝึกอบรม
     - การโฆษณา ประชาสัมพันธ์
     - การจ้างที่ปรึกษา
     - ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศ