กองบริหารการคลัง
Responsive image

ระบบควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง

 

►พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2564

► พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

► หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

► หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562

►แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.3/ว36 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564)

►หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.4/ว23 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562)

► หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว540 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน

►หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค.0409.2/ว589 วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรื่อง แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน

► คู่มือการตรวจสอบและประเมินผลระบบควบคุมภายใน Internal Control Audit By กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 

แบบฟอร์มควบคุมภายใน

► แบบ ปค.1 / อธิบายแบบ ปค.1

► แบบ ปค.2 / อธิบายแบบ ปค.2

► แบบ ปค.3 / อธิบายแบบ ปค.3

► แบบ ปค.4 / อธิบายแบบ ปค.4

► แบบ ปค.5 ส่วนกลาง (รวมทุกหน่วยงาน)/ แบบ ปค.5 สคร.ที่ 1-12 / อธิบายแบบ ปค.5

► แบบติดตาม ปค.5 / อธิบายแบบติดตาม ปค.5

► แบบ ปค.6 / อธิบายแบบ ปค.6

► แบบ วค.1 / อธิบายแบบ วค.1

► แบบ วค.2 / อธิบายแบบ วค.2

► ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

► Template คำสั่งควบคุมภายใน

► กระดาษทำการตรวจสอบและประเมินผลระบบการควบคุมภายในส่วนราชการ (แบบสอบถามการควบคุมภายใน เรื่อง การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในส่วนงานย่อย กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)

► แบบสอบถามการควบคุมภายในของหน่วยงาน

► การจัดวางระบบการควบคุมภายใน (Flow Chart)

► วิธีปฏิบัติการจัดวางระบบควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ (ที่มีส่วนงานย่อยภายใต้การกำกับดูแล)

 

► คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 103/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563