กองบริหารการคลัง
Responsive image

รางวัล

รางวัลที่กองบริหารการคลังได้รับ

yes ปีงบประมาณ 2556 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โครงการกิจกรรม 5 ส

yes ปีงบประมาณ 2557-2558 รางวัลหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ  ดีเด่น (กองบริหาร)

yes ปีงบประมาณ 2557 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม 5ส ประเภทหน่วยงานขนาดใหญ่

yes ปีงบประมาณ 2557-2559 “องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการด้านบริหารการเงินการคลัง” ระดับชมเชย

yes ปีงบประมาณ 2558 รับมอบเกียรติบัตรผ่านการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ประเภทหน่วยงานขนาดใหญ่

yes ปีงบประมาณ 2558 รับมอบเกียรติบัตรมีการพัฒนาผลงานวิชาการของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (R2R)

yes ปีงบประมาณ 2558 “ประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด” ระดับดีเด่น

yes ปีงบประมาณ 2559 “ประกาศเกียรติคุณด้านการบัญชีภาครัฐ” ระดับดีเด่น

yes ปีงบประมาณ 2559 ได้ส่งผลงานเข้าประกวด “หน่วยงานดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ในโครงการสัมมนาเครือข่ายจริยธรรมกรมควบคุมโรค”

yes ปีงบประมาณ 2560 นางสาวสมคิด  ตั้งภูวศาสตร์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “เพชรพัสดุ” และประกาศเกียรติคุณ ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่นประจำปี 2560 จากทางสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

yes ปีงบประมาณ 2561 นางสาวจรีรัตน์ นุ้ยมากตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติ “เพชรพัสดุ” และประกาศเกียรติคุณ ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่นประจำปี 2561 จากทางสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย

yes ปีงบประมาณ 2561 เบิกจ่ายดีเด่น

yes ปีงบประมาณ 2564 รางวัลนวัตกรมด้านการบริการ (Service Model Development Innovation) ระดับ 3 ดาว ภายใต้โครงการระบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค (DC-PTS) v 2.0

yes ปีงบประมาณ 2564 กองบริหารการคลัง ได้รับการยกย่องเป็น "องค์กรส่งเสริมคุณธรรม" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     - นายภควัฒน์ กลั่นปรีชา ได้รับรางวัลชมเชย เป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภท ข้าราชการ