กองบริหารการคลัง
Responsive image

สิ่งพิมพ์

► แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564

► ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580

► ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 (ฉบับย่อ)

► สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560-2564

► แผนพัฒนาด้านการป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)

► แผนพัฒนาด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับย่อ

► แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความสุขและความผูกพันของบุคลากรกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

► แนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมควบคุมโรค

► แนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมควบคุมโรค

► แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณ กรมควบคุมโรค (ฉบับปรับปรุง มีนาคม 2561)

 

► คู่มือโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 สำหรับประชาชน

► แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2562

► คู่มือการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อมิให้ดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

► คู่มือแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เรื่อง การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามาตรา 103

► ITA 2020 Open to Transparency เปิดประตูสู่ความโปร่งใส รายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

► รวมความอุทาหรณ์จากคดีปกครอง เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับพัสดุ โดย สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง

► ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ พ.ศ. 2564 - 2565

► Best Practice ผลงานที่เป็นเลิศของกรมควบคุมโรค ประจำปี พ.ศ. 2557 - 2560

► คู่มือแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตการทำงานวิถีใหม่

► แผนยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2565-2570) ฉบับปรับปรุง 2567