กองบริหารการคลัง
Responsive image

การพัสดุ

 

พระราชบัญญัติ

► พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

► พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562

► พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่ค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

 

กฎกระทรวง

► กฎกระทรวงกำหนดและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563

► กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560

► กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

► กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560

► กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560

► กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560

► กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560

► กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560

► กฎกระทรวง กำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2564

 

ระเบียบ

► ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

► ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549

 

บัญชีมาตรฐาน

► บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ธันวาคม 2566)
► บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (ธันวาคม 2566)

 

แนวทาง

► ข้อหารือแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (กองพัสดุ กรมบัญชีกลาง)

► แนวทางการปฏิบัติงานด้านพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

► แนวทางการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

► แนวทางการจ้างที่ปรึกษา (ว 1203 ลงวันที่ 23 กันยายน 2565)

► แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพิ่มเติม (กค (กวจ) 0405.2/ว56 ลงวันที่ 24 มกราคม 2566)

► แนวทาง ขั้นตอน และคู่มือการค้นหารหัสสินค้าและบริการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP)

► แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ Terms of Reference : TOR

 

คู่มือ

► คู่มือการเสนอราคาด้วยวิธี e-bidding (สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ)

► คู่มือลงทะเบียนในระบบ e-GP สำหรับหน่วยงานของรัฐ

► คู่มือการตั้งรหัสผ่านใหม่ (Reset Password) ของผู้ปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP)

► คู่มือการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP สำหรับหน่วยงานของรัฐ (ขั้นตอนเพิ่มแผนการจัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างขึ้นเว็บไซด์)

► e-book ข้อหารือแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

     e-book จำแนกตามหน่วยงานต้นเรื่อง (ขนาดไฟล์ 81.4 MB)

► คู่มือการค้นหารหัส UNSPSC

► คู่มือการใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Elactronic Bidding : e-bigging) สำหรับหน่วยงานของรัฐ

► คู่มือใช้งานระบบ e-GP การณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

► คู่มือใช้งานระบบ E-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

► คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

 

หนังสือเวียน

►กค0402.2/ว31 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน

► กค (กวจ) 0405.3/ว 397 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 แจ้งเวียนหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐเพื่อทราบ  เรื่อง การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 55 (1)​ 

► กค (กวจ) 0405.2/ว845 วันที่ 31 สิงหาคม 2564 อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

► กค (กวจ) 0405.2/12495 วันที่ 9 มีนาคม 2564 ข้อหารือการดำเนินการกรณีจัดซื้อจัดจ้างให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

► กค 0433.4/ว563 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุมหรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ในระบบ e-GP

► กค (กวจ) 0405.2/ว423 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

► กค 0433.4/ว151 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 เรื่อง ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลย้อนหลังสำหรับการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) เนื่องจากเหตุโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

► กค 0405.3/ว 453 วันที่ 3 ตุลาคม 2561 แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ

► กค (กวจ) 0405.3/ว476 วันที่ 30 กันยายน 2563 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

►หนังสือ กวจ. ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว83 ลว.22 ก.พ.2562 เรื่อง การซ้อมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตามระเบียบกระทวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารบริสารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 183 (27/04/2563)

► กค 0405.4/ว379 วันที่ 24 สิงหาคม 2561 กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยสิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) เพิ่มเติม

► กค (กวพ) 0405.2/ว380 วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกรณีผู้ประกอบการแปรสภาพเป็นนิติบุคคลใหม่

► กค (กวจ) 0405.2/027707 วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ข้อหารือคุณสมบัติผู้เสนอราคากรณีผู้เสนอราคายื่นเสนอราคาในนามกิจการร่วมค้า

► กค (กวจ) 0405.2/ว289 วันที่ 25 มิถุนายน 2561 แนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า

► กค (กนบ) 0405.2/ว410 วันที่ 24 ตุลาคม 2560 กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market e - market) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e - bidding) และวิธีสอบราคา

 

 

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
► ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2563 (สธ 0212/ว15594 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563)


เรื่องอื่น ๆ

► หนังสือที่ สธ0405.5/71 วันที่ 8 ตุลาคม 2563 รายงานการวิเคราะห์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 และข้อเสนอแนะเพื่อเป็นการปรับปรุงการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564

► หนังสือที่ สธ0405.5/663 วันที่ 5 ตุลาคม 2564 รายงานการวิเคราะห์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 และข้อเสนอแนะเพื่อเป็นการปรับปรุงการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565

► หนังสือที่ สธ0405.5/346 วันที่ 3 ตุลาคม 2565 รายงานการวิเคราะห์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 และข้อเสนอแนะเพื่อเป็นการปรับปรุงการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566

► คำขอรับการสนับสนุนงานออกแบบใหม่ เพื่อประกอบคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568