กองบริหารการคลัง
Responsive image

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปีงบประมาณ 2566

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ กองบริหารการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขั้นตอนที่ 1 หน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการ / คณะทำงาน

ขั้นตอนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการประจำปี

ขั้นตอนที่ 3 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์

ขั้นตอนที่ 4 ติดตาม / รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ (รอบ 6 เดือน)

ขั้นตอนที่ 5 ทบทวน / ปรับปรุง แผนปฏิบัติราชการประจำปี

ขั้นตอนที่ 6 การยกย่องเชิดชูบุคลากร

ขั้นตอนที่ 7 ติดตาม / รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ (รอบ 12 เดือน)

กิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักคุณธรรม 5 ประการ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู"

กิจกรรมที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กองบริหารการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566