กองบริหารการคลัง
Responsive image

Money Safety MOPH+

Money Safety MOPH+

≈ นร0505/ว531 วันที่ 22 ธันวาคม 2566 การดำเนินการเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

≈ หนังสือที่ สธ0209.09/ว265 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2567 ส่งสำเนาบันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อแผนงานความมั่นคงปลอดภัยทางการเงิน (Money Safety MOPH+) ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับธนาคารออมสิน

          ≈ หนังสือที่ต้องใช้ยื่นกับธนาคารออมสิน
          ว.3413(ข้อตกลง ธ.ออมสินฯ ชุด 1)
          ว.3413(ข้อตกลง ธ.ออมสินฯ ชุด 2)

เอกสารแนบ 9 หนังสือแจ้งความประสงค์เข้าร่วมแผนงานความมั่นคงปลอดภัยทางการเงิน (Money Safety MOPH+)

ผลิตภัณฑ์

ประเภทสินเชื่อเคหะแก่ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสหากิจ

≈ สินเชื่อเคหะแก่ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

≈ กรณีไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น และกู้เพิ่มเติม เพื่อการอุปโภคบริโภค (Re-Plus)

≈ สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

≈ สินเชื่อ Salay เปย์ (เพื่อบุคลากรภาครัฐ)

≈ สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ

≈ แบบรวมทุกผลิตภัณฑ์ของธนาคารออมสิน

 

infographic

ช่องทางตรวจเครติดบูโร

จำง่าย ๆ .... อยากแก้หนี้ 

จ่ายหนี้ไม่ไหว อาการไหนใช่ของคุณ

รวมข้อมูลเส้นทางแก้หนี้

ถอดคำศัพท์ แนวทางการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืน

 

 

หลักสูตร E-learning ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย