กองบริหารการคลัง
Responsive image

แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต กรมควบคุมโรค

แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต กรมควบคุมโรค

    -  ปีงบประมาณ2560 - ปีงบประมาณ2564
    -  ปีงบประมาณ2565 - ปีงบประมาณ2570
    -  ปีงบประมาณ2565 - ปีงบประมาณ2570 (ฉบับปรับปรุง ปี 2566)