กองบริหารการคลัง
Responsive image

สิ่งพิมพ์ : โปสเตอร์