กองบริหารการคลัง
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
0405.5/
17 มีนาคม 2566
-
2566
-
-
180000
-
1
2566
กองบริหารการคลัง
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
-
-
-
-