กองบริหารการคลัง
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สธ 0405.5/-
15 กันยายน 2566
24 กันยายน 2566
2566
15 กันยายน 2566
24 กันยายน 2566
2055500
-
3
2566
กรมควบคุมโรค
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-
-
-