กองบริหารการคลัง
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
0405.5/
11 มกราคม 2567
-
2567
-
-
20000
-
1
2567
กองบริหารการคลัง
เงินงบประมาณ
เช่า
-
-
-
-