กองบริหารการคลัง
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
0405.5/
22 กุมภาพันธ์ 2567
-
2567
-
-
36000
-
1
2567
กองบริหารการคลัง
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
-
-
-
-