กองบริหารการคลัง
Responsive image

013/63 โอนงบรายจ่ายอื่น (ตปท.) กรมฯ โอนเงินไปหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ตามรายชื่อที่แนบ จำนวน6,215,500.- บาท

หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ตามรายชื่อที่แนบ

1กองระบาดวิทยา

2กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

3กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

4กองโรคไม่ติดต่อ

5สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

6กองวัณโรค

7สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

8สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา

9สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ