กองบริหารการคลัง
Responsive image

032/63 โอนงบอุดหนุนทั่วไป (เบิกแทนกัน) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โอนเงินไปกองโรคติดต่อทั่วไป จำนวน 1,841,299.- บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ