กองบริหารการคลัง
Responsive image

103/63 โอนงบดำเนินงาน ผ.1.1 กรมโรคเอดส์ฯ โอนเงินไป กรมฯ กองวัณโรค จำนวน 600,000.- บาท และงบดำเนินงาน ผ.4.1 กรมฯ โอนเงินไป สถาบันราชประชาสมาสัย จำนวน 360,000.-บาท

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมหลักที่ 1.1 งบดำเนินงาน

    1. กองโรคเอดส์ โอนไป กรมฯ                      จำนวน 360,000.- บาท

    2. กองโรคเอดส์ โอนไป กองวัณโรค               จำนวน 240,000.- บาท  

2. ผลผลิตที่ 4 กิจกรรมหลักที่ 4.1 งบดำเนินงาน

    1. กรมฯ โอนเงินไป  สถาบันราชประชาสมาสัย  จำนวน 360,000.- บาท                        

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ