กองบริหารการคลัง
Responsive image

192/63 โอนงบดำเนินงาน ผ.1.1 ,ผ.2.2 ,ผ.5.1,ผ.8.1,ผ.9.1 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง โอนเงินคืนส่วนกลางกรมฯ จำนวนทั้งสิ้น 1,504,906.- บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ