กองบริหารการคลัง
Responsive image

239/63โอนงบลงทุน เหลือจ่ายให้หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ตามรายชื่อที่แนบ จำนวน 1,929,200.- บาท

รายชื่อที่แนบ

1.สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

2.สำนักงานเลขานุการกรม

3.กองบริหารทรัพยากรบุคคล

4.กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม

5.กองกฏหมาย

6.กองยุทธศาสตร์และแผน

แก้ไขเพิ่มเดติมชื่อรายการของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ