กองบริหารการคลัง
Responsive image

274/63 โอนงบดำเนินงาน งบอุดหนุนทั่วไป และงบอุดหนุนเฉพาะกิจ สคร.1 โอนเงินคืนส่วนกลางกรมฯ จำนวน 1,406,179.85บาท

โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

1. งบดำเนินงาน ผลผลิตที่ 14 กิจกรรมหลักที่ 14.2 จำนวน 30,130.-บาท และ กิจกรรมหลักที่ 14.4 จำนวน 207,500.-บาท

2. งบดำเนินงาน ผลผลิตที่ 3 กิจกรรมหลักที่ 3.1 จำนวน 49,351.85บาท และ ผลผลิตที่ 5 กิจกรรมหลักที่ 5.1 จำนวน 104,408.-บาท

3. งบอุดหนุนทั่วไป รายการเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเริ้อน ผลผลิตที่ 4 กิจกรรมหลักที่ 4.1 จำนวน 283,400.-บาท

4. งบอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการค่าอาหารผู้ป่วยโรคเริ้อน ผลผลิตที่ 4 กิจกรรมหลักที่ 4.1 จำนวน 731,390.-บาท

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ