กองบริหารการคลัง
Responsive image

279/63 โอนงบลงทุน หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค โอนเงินคืนส่วนกลางกรมฯ จำนวนทั้งสิ้น 2,608,870.70 บาท

หน่วยงานที่โอนงบลงทุนเหลือจ่ายคืนส่วนกลางกรมฯ

1. ศูนย์สารสนเทศ

2. สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ

3. กองวัณโรค

4. สคร. 5

5. สคร. 6

6. สคร. 8 

7. สคร. 9

8. สคร.10

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ