กองบริหารการคลัง
Responsive image

275/63 โอนงบดำเนินงาน ผ.2.1,ผ.17.1โอนงบอุดหนุนทั่วไป และงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ผ.4.1 สคร.7 โอนเงินคืนส่วนกลางกรมฯ จำนวน 1,476789.68 บาท

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ