กองบริหารการคลัง
Responsive image

278/63 โอนงบดำเนินงาน ผ.4.1 ,ผ.5.3 กรมฯ โอนเงินไป หน่วยงานในสังกัดกรมฯ จำนวน8,347,228.- บาท

หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค

1. สถาบันราชประชาสมาสัย ผลผลิตที่ 4 กิจกรรมหลักที่ 4.1     จำนวน 4,600,000.- บาท

2. สคร.1                          ผลผลิตที่ 5 กิจกรรมหลักที่ 5.3     จำนวน     878,000.- บาท

3. สคร.3                          ผลผลิตที่ 5 กิจกรรมหลักที่ 5.3     จำนวน     800,000.- บาท    

4. สคร.4                          ผลผลิตที่ 5 กิจกรรมหลักที่ 5.3     จำนวน     398,226.- บาท   

5. สคร.10                         ผลผลิตที่ 5 กิจกรรมหลักที่ 5.3     จำนวน     971,000.- บาท 

6. สคร.12                         ผลผลิตที่ 5 กิจกรรมหลักที่ 5.3      จำนวน     700,000.- บาท             

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ